Gepersonaliseerd onderwijs & ruimte voor talent

De Verwondering is een jonge basisschool die ouders in 2014 zijn gestart vanuit de overtuiging dat het tijd is om kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerontwikkeling. Daarbij ondersteund en uitgedaagd door de volwassenen om hen heen. Niet de methode met het voorgeschreven tempo moet leidend zijn, maar de ontwikkeling van het individuele kind. Dit heet gepersonaliseerd onderwijs.

Zoals Aristoteles al schreef, is verwondering het begin van alle wijsheid. Verwondering wekt de nieuwsgierigheid en de wil om je in een onderwerp te verdiepen. Daarbij is de eigen keuze van het kind erg belangrijk: onderzoek toont aan dat die eigen keuze de meest krachtige motivatie is voor leren. 

Op De Verwondering zijn ouders onze belangrijkste partners. We gaan uit van een gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen ouders en school met als doel een optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom spreken we vijf keer per jaar uitgebreid met u en uw kind over de ontwikkeling.

Veel scholen verarmen het onderwijs door voor zo'n beetje alles op het werkboekje te vertrouwen. Wij vinden dat je dieper leert door betekenisvolle ervaringen in de 'echte wereld'. Daarom doen we mee aan Osos: een Europees initiatief. De afkorting staat voor: 'open school, open samenleving'. Ook werken kinderen in ondernemingen: Moestuin, Kinderraad, Band, Voorstelling, Bakkerij, Zusterschool St Andrews in Kenya... Zo ervaar je dat je niet voor niks leert rekenen en spellen, maar dat je dit ook echt nodig hebt.

Leeropbrengsten zijn bij ons net zo belangrijk als op elke andere school. De kinderen presteren prima op toetsen. Maar wij vinden wel dat school om méér draait dan een score op een toets. Of je nou hoog of laag scoort op toetsen, bij ons kan iedereen vol zelfvertrouwen en blij naar school.

Inhoud van het onderwijs

Kinderen starten de dag en sluiten de dag af in hun stamgroep. Het onderwijs vindt echter niet plaats bij een vaste leerkracht in een eigen lokaal. Kinderen kiezen hun werkplek, al naar gelang hun leerdoelen. Dit kan een plek op het leerplein zijn, een instructie- of creatief lokaal, of het stilteplein. 

Vijf keer per jaar worden de doelen geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld. Dit gebeurt in een (online) gesprek waarbij, de coach, het kind en minstens een ouder aanwezig zijn. Het is raadzaam dat ouders kinderen helpen bij de voorbereiding op het gesprek, door bijvoorbeeld alvast na te denken over de doelen van de volgende periode van zes weken.  

De ouders

Ouders kennen als geen ander hun eigen kind. Ouders zijn een bron van informatie voor de leerkrachten en begeleiders om de kinderen nog beter te begrijpen en te begeleiden. Hiervoor is intensief contact tussen ouders en de school nodig. Dit wordt met de term pedagogisch partnership aangeduid. Uit onderzoek blijkt dat pedagogisch partnership, in combinatie met keuzevrijheid bij kinderen, een zeer positieve invloed heeft op de leeropbrengsten.

Ouders zijn als leden van de gemeenschap ook welkom in het onderwijs. Zowel om hun eigen kind verder te helpen als met hun expertise of passie bij te dragen aan onderwijs aan anderen. Natuurlijk spreken teamleden ouders erop aan als hun handelen het onderwijsproces dreigt te verstoren.

Leren op De Verwondering

Het onderwijsaanbod op De Verwondering rust op drie pijlers:

• Basisvaardigheden

Taal (inclusief lezen en spelling) en rekenen met behulp van concrete materialen en de nieuwste technologie. Elke leerling wordt uitgenodigd voor lessen op het relevante niveau. Kinderen werken in de leerpleinen samen of alleen met materiaal of in de software-omgeving. Voor inoefening zonder hulp kunnen zij ook kiezen voor een werkplek op het stilteplein.

• Onderzoekend en ervarend leren

Onderzoekend en ervarend leren kan in onderzoekslessen van Blink Wereld en in de ondernemingen, zoals de moestuin, de bakkerij, de kinderraad, projecten voor onze partnerschool St. Andrews, en de band..

• Talentontwikkeling

Het aanbod talentontwikkeling is ondergebracht in de terreinen

  • culturele vorming
  • beeldende en audiovisuele vorming
  • motorische vorming en yoga
  • vorming van burgerschap en sociale omgang
  • digitale vaardigheden en techniek
  • dramatische en muzikale vorming

Engels

Wij proberen de kinderen een positieve houding bij te brengen ten aanzien van een vreemde, in dit geval de Engelse, taal. Daarnaast willen wij de kinderen bewust laten worden van de rol die Engels speelt in de Nederlandse en internationale samenleving op sociaal en cultureel terrein. Wij werken met een native English sprekende docent.

Engels wordt vanaf leerjaar 3 aangeboden. Er worden liedjes geleerd en spelletjes gedaan. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid; het spreken van hele zinnen. In de hogere groepen wordt ook aandacht besteed aan schriftelijke taalvaardigheid. Het platform dat we hiervoor gebruiken is Groove me.

ICT / computeronderwijs

Ons voornaamste doel hierbij is van onze kinderen kritische en praktische computergebruikers te maken.

Alle kinderen vanaf leerjaar 3 hebben een iPad in bruikleen van school. ’s Middags nemen de kinderen de iPad mee naar huis en de volgende dag brengen zij hem opgeladen weer mee naar school. De kleutergroep beschikt over drie iPads, hiermee wordt beperkt gewerkt.

Kinderen kunnen vanaf leerjaar 6 voor het vak digitale vaardigheden kiezen. In de onderbouw kunnen zij werken met Bee Bot.

21st century skills

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties: samenwerken, creativiteit,  digitale geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in deze eeuw.

Op De Verwondering wordt tijdens verschillende lessen en activiteiten impliciet en expliciet aandacht besteed aan deze vaardigheden. Het is verweven in ons aanbod. Kinderen kunnen kiezen voor lessen in digitale vaardigheden en techniek.

Verkeer

Jaarlijks kunnen de kinderen in groep 7 en 8 meedoen aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Daarnaast hebben we een lesmethode voor verkeer voor alle groepen en maken we gebruik van leskisten in de onderbouw.

Godsdienst- en levensbeschouwelijkonderwijs

De Verwondering heeft als richting van onderwijs een ‘algemeen bijzonder’ uitgangspunt. Dit houdt in dat wij geen specifieke geloofs- of levensovertuiging aanhangen als school, maar respect hebben voor alle gelovigen en niet-gelovigen. Bij de lunch wordt rekening gehouden met culturele dont's. 

Vieringen

Op De Verwondering vieren wij  het kerstfeest, verjaardagen en Sinterklaas en een jaarlijks wisselend feest uit een andere cultuur.. We sluiten het jaar af met een knallend Zomerfeest. Vieringen onderstrepen de belangrijke momenten in het leven van kinderen.

Doelen van de vieringen kunnen zijn:

- Ervaren dat je als school en als stamgroep een gemeenschap bent;

- Samen een emotie beleven zoals blijdschap, geluk, of soms ook verdriet;

- Kennismaken met andere culturen en (feestelijke) gewoonten;

- Je durven presenteren op een podium t.o.v. schoolgenootjes en ouders;

- Respect voor de prestaties en de presentaties van anderen.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de (mondiale) samenleving.

Wij werken aan burgerschapsvorming via Osos: Open school, open samenleving. De kinderen van De Verwondering leren veel buiten school, en de buitenwereld komt vaak de school binnen. Ook onze ondernemingen, bijvoorbeeld de Kinderraad en het zusterschoolproject met St. Andrews School in Kenya, zijn een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming. Met de aanpak Kiva (dit is Fins voor leuk, fijn) leren we kinderen dat respectvol met elkaar omgaan de basis is van democratisch burgerschap. Kennis van onze democratische rechtstaat doen kinderen op in de lessen van Blink Wereld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gebruikt gemaakt van de halfjaarlijkse Kiva-monitor en de tweejaarlijkse meting in 'Scholen met succes'. De resultaten uit de Kiva-monitor worden tijdens het gesprek over het persoonlijk plan met ouders besproken.

Wij zijn een Kiva-school. Kiva is Fins voor 'fijn, leuk' en de inzet van deze aanpak is juist om voor kinderen een fijne schooltijd te kunnen garanderen. Kinderen leren hoe je met elkaar op een fijne manier kunt omgaan en hoe je pesten kunt voorkomen.

Meer informatie in de schoolgids.

Bekijk ook ons Schoolondersteuningsprofiel